НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ЗАРЯ 1902" 

 

 
 

За проекта

Проектът „Създаване на дигитална библиотека "Вакарел – минало, песен вяра” към библиотеката на Народно читалище „Заря 1902” ще въведе качествено нова услуга за населението, притежаващите вилни имоти в околността, хората свързани със селото по произход и представителите на диаспората в с. Задунаевка, Одеска обл., Украйна. Реализирането на проекта включва  изработка на сайт за дигитална библиотека, на който подбраните, дигитализирани и обработени материали ще бъдат организирани в: колекция „Историческо минало” с раздели „Книги”, „Статии” „Архивни документи”, „Митове и легенди”; колекция „Етнография” с раздели „Книги”, „Статии”; колекция „Стоян Ватралски – писател и общественик, първият българин завършил Харвардския университет в САЩ” с раздели „Биография на Стоян Ватралски”, „Дигитални произведения на Стоян Ватралски”, „Статии и писма” от и до Стоян Ватралски; колекция „Храмове и манастири във Вакарелската планина”, арт колекция, включваща „Галерия – снимки и пощенски картички”, „Документален филм за историческото минало на Вакарел”, „аудио и видео записи на автентични народни песни от Вакарел”, „Видеоклип за храмовете и манастирите във Вакарелската планина”.
Ще се  дигитализират знакови книжни документи с историческа стойност за местния край, публикации, свързани с местния фолклор, непознати за местната общност. В дигиталната библиотека своето място ще намери електронна етнография на вакарелския край, която ще представи пред публиката веществената култура, обичайно обредната и празничната култура на населението.
Проектът включва заснемане на документален филм за историческото минало. Ще се направи аудио видео запис на около 60  възстановени автентични народни песни. Ще се изработи видеоклип за храмовете и манастирите.
Проектът е структуриран по начин, който да осигури предоставянето на иновативна е - услуга, за справянето с част от проблемите на местната общност.
Изработването  на   сайт  с организирано е–съдържание за местното културно наследство, ще бъде  важен елемент и носител на информация и идентифицирането на местния човек в местната общност. Ще се провокира промяна на гледната точка  на местното гражданско общество. Ще създадем динамичен канал за диалог с местното население.  Ще привлечем различни  аудитории към каузите на библиотеката, като потенциални потребители хора, които поради ангажираност рядко посещават библиотеката. Библиотеката, като водеща организация ще формира целите,  ще определя стратегиите  за постигането им  и ще координира дейностите. Ще определя какви задачи трябва да се изпълнят, от кого, кой за какво отговаря и т.н. Специалистите  от библиотеката и читалището,  ще ръководят и координират работата на доброволците по цялостното  изпълнение на проекта. Ще организират работата по проекта чрез открита комуникация и общ диалог между екипа, доброволците, участниците в проекта и местната общност. Ръководството на читалището и ръководителят на проекта ще наблюдава дейността и нейното изпълнение по план.
Обща цел на проекта:
Да се създаде  дигитална библиотеката с организирано местно е - съдържание с което да опазим, развием и популяризираме местното – историческо и културно наследство, и превръщането му във фактор за сближаване  и удовлетворяване на духовните потребности за утвърждаване идентичността на местната общност.  
Специфични цели:
1. Формиране на политика за  опазване на културно – историческото  наследство във Вакарел.
2. Прилагане на съвременните компютърни технологии за експониране, интерпретиране и реклама на културно-историческото наследство.
3. Засилване приноса и ролята  на библиотеката  за опазване и предаване на поколенията на  културното наследство на с.Вакарел и съвместно с местната общност да издигнем културния имидж на селото.
4. Да провокираме интерес към селото в живеещите в околните селища и  предпоставим  опосредствано  развитието на туризма на територията на с.Вакарел.
Целеви групи на проекта:
Първата целева група са: деца  между 6 и 14 годишна възраст в с.Вакарел.
С реализирането на проекта представителите на тази целева група посредством арт колекцията и най-вече чрез заснетия документален филм ще бъдат заинтригувани от историята на родното село.
Втора целева група са : деца  между 14 и 16 годишна възраст в с.Вакарел.
Реализирането на проекта ще позволи на представителите на тази целева група  да черпят необходимите им знания за селищна и родова история, необходими им за учебния процес.  
Третата  целева група са : младежи  между 16 и 29 годишна възраст в с.Вакарел.
Значението на тази целева група произтича от характера на проекта и неговите дейности, които в крайна сметка трябва да създадат условия за ангажиране на младите и активни хора от населението.
Четвърта  целева група са : от 29 до 60 годишна възраст в с. Вакарел.  
Това са и хората които поради ангажираността си,  по - рядко влизат в библиотеката, затова и те са наш обект. Ще удовлетворим потребността им, чрез създаването на  дигитална библиотеката, по - интересен и нов начин да научат за възможностите и потенциала на библиотеката.
Пета целева група са : живеещите в околните вилни селища, хората с произход от Вакарел или свързани със селото, както и представители на диаспората в с. Задунаевка. С реализирането на проекта и с възможностите на новите технологии и е-включването ще ги направим съпричастни с историята и културните достижения на района в който са избрали да живеят, пребивават,  или пък произходът на дедите ги свързва.
Какви потребности ще бъдат удовлетворени:
Ще решим проблема с липсата на  знания и информация за историята на местния край.
Ще решим проблема  с все по-голямата нужда от  индивидуална и колективна идентичност на местното население.
Ще решим проблема с липсата на социален живот и участие на хората в живота на местната общност.
Ще удовлетворим взискателността на хората към начина на поднасяне на информация,  нов и креативен способ за комуникация между библиотеката и потребителя.
Ще покажем възможностите на ИКТ и е-включването, като нов начин за развитие на местната общност.
Ще популяризираме целите, възможностите и реалните резултати от реализиране на проекта „Глобални библиотеки”.
Систематизирана и организирана  на едно място информация за местното културно историческо наследство практически не съществува. Това е причина и за непознаването историята на местния край от местната общност. С въвеждането на новата услуга или новият начин с който ще извършваме комуникацията с настоящите и бъдещи потребители ще ни направи по видими, открити и мобилни.
Безспорно това ще ни направи и по отговорни към удовлетворяване на духовните и културни потребности на местната общност а това не е ли и мисията на библиотеката да се изградим като център за общуване, генериране на идеи, опазване и възпитание в културните ценности на човечеството.
Идеята за информация  за местното културно наследство ще се превърне в инструмент  за развитие. Самото и популяризиране в Интернет пространството е предпоставка за повишаване интереса, чувствителността и осведомеността на местната публика, и особено на децата и младежите, към културното- историческото наследство. Ще успеем да  интегрираме  културното си  наследство в управлението на общината и региона. Ще провокираме желание за посещение в региона, като по този начин опосредствено ще се засили интереса и развитието  на отдиха и туризма, както и на други свързани с тях сектори, което пък ще се отрази върху създаването на нов имидж на селото и привличане на инвестиции. С опазването и експонирането  на  културното наследство, потенциала за повишаване качеството на живот било то в социален, духовен или икономически аспект се увеличава. Ще се подобрят взаимоотношенията и добруването на хората.
Чрез дигитализиране на материалите от миналото на родния край  ще осигурим бърз и лесен достъп до историята и културното развитие на Вакарел от посочените целеви групи.
Чрез организираното  е-съдържание в дигитална библиотека  ще увеличим броя на хората, използващи ресурса на библиотеката.тализиране на материалите от миналото на родния край  ще осигурим бърз и лесен достъп до историята и културното развитие на Вакарел от посочените целеви групи.
Според нас дигитализацията трябва да предшества историческото познание в този смисъл да продължим да откриваме, проучваме и анализираме местното културно наследство привличайки човешки и материален ресурс.
Устойчивостта на постигнатите от проекта резултати ще се гарантира със съвпадението на целите на проекта с една от уставните цели и основни дейности на читалището, а именно да изучава и популяризира историческото минало на родния край. Избраният облик на читалището, като информационен посредник за вакарелското население и отделяните за това средства от бюджета на читалището са гаранция за поддържането, надграждането и техническата осигуреност на дигиталната библиотека. Засиления интерес към историческото минало от една страна и развитие на способностите на населението да използва информационните технологии ще гарантират нарастващия брой потенциални потребители, което от своя страна ще принуждава библиотеката да разширява и подобрява качеството на предоставяната услуга.
Проектът се реализира от екип с ръководител Станислав Владимиров с активното сътрудничество на служителите от читалището Миглена Мишева и Маноела Зафирова. Активно участие при реализирането на проекта взеха доброволци в лицето на Румен Дамянов, Росен Зашев, Боян Митев, женската фолклорна група при читалището с ръководител Снежанка Борисова, Николай Николаев. Благодарим за съдействието на Марин Стоев, Христо Кръстев, Милко Костов и Богдан Николов за предоставените материали.
Информация

 

Проектът се реализира по грантова схема за финансиране на иновативни проекти на програма Глоб@лни библиотеки - България".

 

Новини

 

01.03.2014г. Петата, последна галерия от творчеството на любителя фотограф Коста Янков, която Ви представяме от днес е със снимки на жини и деца от вакарел от 40 години на 20 ти век. Цялата галерия можете да видите тук

22. 02. 2014г. Четвъртата галерия със снимки на любителя фотограф Коста Янков, която Ви представяме е свързана с второто освещаване на манастира св. Петка на Петковден 1984г. след извършено обновяване на манастира по инициатива на ставрофорен свещеноиконом Христо Стоименов, осъществено с дарения от всички вакарелци. Цялата галерия може да видите тук

 


Продължаваме  да представяме снимки от любителя фотограф Коста Янков от м. Бальовци. Третата галерия е от снимки, предсавящи войнишкия паметник в центъра на селото, построен в памет на участниците в Балканските войни и Първата световна война. Паметникът за съжаление е разрушен в началото на 60-те години на 20 в. при регулирането на новия център, като е взето решение да бъде построен на друго място, което и до днес не е направено.Виж галерията тук 

21. 02. 2014г.  От днес в раздел архивни документи на колекция история може да видите свидетелство за завършена кандидатподофицерска школа на военновъздушните войски от Тодор Тенчев Колев от с. Вакарел от 1943г. Вижте тук

 

 

Галерия

Разгледайте цялата фотогалерия

 

Контакти

с. Вакарел 2060 площад „Освобождение“ № 1

тел.: 07143 2773
Факс: 07143 2773

e-mail: zaria1902@abv.bg

Лица за контакт: Миглена Мишева и Маноела Зафирова